Privacy verklaring/beleid.

 

De inhoud van dit document kan op enig moment worden gewijzigd. U kunt de meest recente versie eenvoudig opvragen bij de secretaris van de club.

 

Bridgeclub De Schalm (verder vereniging) spelend in Westwoud, respecteert uw privacy en hecht aan de naleving van privacyregelgeving waaronder het bepaalde in de AVG (2016/679).

Dit document is bedoeld om u te informeren over de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken.

 

Doeleinden waarvoor wij en persoonsgegevens verwerken.

Om een beeld te krijgen van wat we met uw persoonsgegevens doen, om ons doel (bridge te kunnen organiseren en bevorderen) te bereiken, noemen we het realiseren of faciliteren van:

 • onze middag en overige activiteiten, en het bevorderen van het sociale contact tussen onze clubleden;

 • het versturen van de gedetailleerde uitslagen via het rekenprogramma Bridge-It, (zie hieronder);

 • toezending van uitnodigingen en overige informatie over bridge;

 • de organisatie van bridge-gerelateerde opleidingen;

 • onze financiële administratie (contributies of tafelgeld etc.);

 • het verwezenlijken van historische doelen.

 

Het rekenprogramma Bridge-It is een belangrijk digitaal instrument van de vereniging die ons ter beschikking staat en waarmee uw persoonsgegevens - beperkt tot voor zover als ieder daartoe gerechtigd is - worden beheerd en verwerkt.

 

Wij verwerken persoonsgegevens hoofdzakelijk op grond van ons gerechtvaardigde belang om binnen onze vereniging bridge te organiseren en te beoefenen en te bevorderen. Daarnaast kunnen persoonsgegevens worden verwerkt op grond van een wettelijke plicht, op grond van de uitvoering van een overeenkomst waar u deel van uitmaakt, of op basis van uw toestemming.

 

Wij zullen uw persoonsgegevens nooit (laten) verwerken voor doeleinden die onverenigbaar zijn met het doel waarvoor wij deze persoonsgegevens hebben verkregen. Ook verwerken we niet méér persoonsgegevens dan nodig is voor het beoogde doel.

 

Verwerking van de persoonsgegevens.

Persoonsgegevens van leden worden door de vereniging verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;

 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;

 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

   

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de vereniging de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;

 • Tussenvoegsel;

 • Achternaam;

 • Telefoonnummer;

 • E-mailadres;

 • Geslacht.

 

Uw persoonsgegevens worden door de vereniging opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst, in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar en voor het organiseren van een eventuele reünie.

   

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij over de persoonsgegevens beschikken, tenzij deze persoonsgegevens voor bepaalde tijd moeten worden bewaard op grond van (fiscale) wetgeving.

Ook zullen wij de persoonsgegevens bewaren ten behoeve van een mogelijke reünie.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens de vereniging van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid en hebben goede beveiliging (virusscanner, enz) op al onze systemen;

 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Uw rechten en Klachten

U hebt het recht te verzoeken om inzage en rectificatie van persoonsgegevens die op u betrekking hebben. U hebt tevens het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, u kunt verzoeken een verwerking te beperken of u kunt verzoeken om verwijdering van persoonsgegevens. Indien een wettelijke plicht of bijvoorbeeld het gerechtvaardigd belang van ons, zich hiertegen verzet kan zo’n bezwaar of verzoek worden afgewezen.

In sommige gevallen hebt u tevens een wettelijk recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Voor zover wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, mag u deze toestemming op ieder gewenst moment intrekken. U hebt tevens een wettelijk recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. https/autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Contact

Heeft u een andere vraag of verzoek met betrekking tot ons gebruik van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met onze clubsecretaris.