Wedstrijdreglement.

 

Clubcompetitie.

 1. Gedurende een speelseizoen worden maximaal een vijftal competities gespeeld. Een competitie heeft minimaal 5 en maximaal 7 speelmiddagen.

 2. De Competities worden gespeeld volgens de spelregels van de NBB, dit reglement en eventueel door de wedstrijdleider gegeven richtlijnen.

 3. Voor een goed competitieverloop is een verenigingslid in principe verplicht, behoudens onvoorziene omstandigheden, iedere speelmiddag aanwezig te zijn.

  Eventueel verzuim dient in verband met de parenindeling uiterlijk vóór 10 uur gemeld te worden bij de wedstrijdleider.

 4. Bij afwezigheid van beide partners krijgt men een score die gelijk is aan het gemiddelde van de andere middagen van de competitie met een maximum van 50 %. Bij een tweede verzuim in een competitie krijgt men 45%, bij een derde of elk volgende keer 40% of, indien het gemiddelde lager is, krijgt men dat gemiddelde. Bij verzuim zonder afmelding krijgt men 30%.

 

Parenindeling.

  Algemeen.

 1. De indeling van een nieuwe competitie vindt plaats aan de hand van de stand van de laatste competitie van het afgelopen seizoen.

 2. Er wordt gespeeld in twee of drie lijnen met een minimum van 8 paren en een maximum van 16 paren in één lijn. Voor alle lijnen wordt gestreefd naar een gelijk aantal paren.

 3. Paren bestaande uit twee nieuwe leden hebben geen rechten bij het bepalen van de indeling in de lijn.

  Zij worden door de wedstrijdleider ingedeeld in de lijn waar zij gezien hun speelsterkte thuis horen. Een nieuw paar, bestaande uit twee nieuwe leden, kan nooit een bestaand paar verdringen, en in de A-lijn beginnen.

 4. Een nieuw paar, bestaande uit spelers van van verschillende lijnen, hebben recht op plaatsing in de lijn van de hoogst genoteerde speler.

 5. Paren, die tijdens of na een competitie, in een andere samenstelling spelen, doen wel mee aan de promotie- degradatieregeling, maar kunnen niet meedoen aan de strijd om het clubkampioenschap.

   

  Spelen met een invaller.

 6. Spelen met een invaller, die geen lid is van de vereniging, dan leidt dat tot een score van maximaal 55% en minimaal 45%. Speelt men met een andere speler dan de vaste partner (combipaar) dan leidt dat tot een score van minimaal 45% en is er geen maximum.

 7. Speelt men in en hogere lijn dan wordt het behaalde resultaat vermeerdert met 2%. De wedstrijdleider kan om technische en/of organisatorische redenen het paar in lagere lijn indelen dan de hoogst geplaatste speler.

   

  Combitafel.

 8. Wanneer er in twee lijnen een oneven aantal paren is kan de wedstrijdleider beslissen om een combitafel in te stellen. Dit betekend dat twee paren die een stilzit ronde hebben, in die ronde tegen elkaar spelen op een aparte tafel.

   

      Uitslagen.

 1. De uitslagen van een speelmiddag en/of competitieronde zijn altijd onder voorbehoud. De uitslag is pas definitief aan het begin van de eerstvolgende speelmiddag in een competitieronde.

 

Promotie- en degradatieregeling.

 1. Aan het einde van iedere competitieronde promoveren en degraderen er 3 paren uit een lijn. De wedstrijdleider heeft het recht bij knelpunten in de lijnindeling meer of minder paren te laten promoveren of degraderen.

 2. Om in aanmerking te komen voor promotie is het noodzakelijk dat een paar minimaal de helft van het aantal speelmiddagen in een competitieronde met elkaar heeft gespeeld.

 3. Is een paar gedurende een gehele competitieronde afwezig dan vindt automatisch degradatie plaats.

 

Clubkampioen en Slemkampioen.

 1. Clubkampioen wordt dat paar dat het hele seizoen in de zelfde samenstelling gespeeld heeft en iedere competitieronde meer dan de helft van het aantal zittingen aanwezig is geweest en tevens het hoogste gemiddelde heeft gehaald.

 2. Slemkampioen wordt het paar met het hoogst aantal slempunten.

 3. De slempunten worden als volgt berekend:

  1. Een geboden en gemaakt groot slem in een kleurcontract geeft 4 punten.

  2. Een geboden en gemaakt groot slem in een SA-contract geeft 5 punten.

  3. Een geboden en gemaakt klein slem in een kleurcontract geeft 2 punten.

  4. Een geboden en gemaakt klein slem in een SA-contract geeft 3 punten.

  5. Een geboden en niet gemaakt groot/klein slem geeft 1 strafpunt.

 

Wedstrijd technische bepalingen.

 1. Er wordt gespeeld volgen de regels van de NBB, dit reglement en eventueel door de wedstrijdleider gegeven nadere richtlijnen.

 2. De stop- en alerteerregeling van de NBB wordt toegepast.

 3. Het is absoluut verboden tijdens het bieden en spelen ongeoorloofde informatie te geven, in welke vorm dan ook. Dit druist in tegen de bridge-etiquette. Ook het lang nadenken over een bod en dan passen kan reglementair onder ongeoorloofde informatie worden gerangschikt.

 4. Tijdens de speelrondes betracht eenieder stilte, ook als men eerder met spelen klaar is.

 5. Eenieder neemt de speeltijd in acht. Per ronde van vier spellen is dertig minuten beschikbaar. Alle vier de spelers zijn verantwoordelijk dat met voldoende tempo wordt gespeeld.

 6. Bij iedere geconstateerde onregelmatigheid moet de arbiter worden gewaarschuwd. Fouten van welke aard dan ook, mogen niet zelfstandig worden gecorrigeerd.

 7. In geval van arbitrage aan tafel dient men de beslissing van de arbiter te accepteren. Aan tafel gaat men niet in discussie met de arbiter.

 8. Is men het niet eens met de beslissing van de arbiter, kan een paar na afloop een protest indienen bij de wedstrijdleider. Het protest wordt zo spoedig mogelijk behandeld.

 

Privacyreglement/beleid.

Bridgeclub De Schalm, Westwoud heeft de privacy van haar leden hoog in het vaandel staan. Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dient elke vereniging een privacyreglement te hebben. Dit reglement dient ten alle tijden beschikbaar te zijn voor de leden.

 

Gedragsregels.

 1. Het bridgespel kenmerkt zich door hoffelijkheid en correctheid in omgang met elkaar en de tegenspelers.

 2. Eenieder behoort ongeveer 10 minuten voor de aanvang van de speelmiddag aanwezig te zijn in de speelzaal. Zo snel mogelijk wordt het gidsbriefje opgehaald en neemt men plaats aan de toegewezen speeltafel met de daarbij behorende spellen. Bij aanvang van de speelmiddag dienen de spellen geschud te worden. Dit is pas toegestaan als beide paren zijn vertegenwoordigd aan tafel. Er mag niet worden begonnen met spelen voordat de wedstrijdleider daartoe het signaal geeft.

 3. Alle spelers zijn steeds verantwoordelijk dat de juist spellen worden gespeeld in de juiste richting OW/NZ. Let daarbij ook op de verschillende lijnen (A, B en C). Het niet correct nakomen van deze regel kan een arbitrale straf van alle verantwoordelijke spelers (paren) ten gevolg hebben. De straf wordt opgelegd over de betreffende speelronde van die middag.

 4. Het invoeren van de scores in het elektronische scorekastje wordt door de Noord- speler gedaan. Alle spelers zijn verantwoordelijk voor de juiste weergaven, doch de Oost-speler controleert in ieder geval elke ingevoerde score. Veranderingen in de scores mogen uitsluitend gebeuren door de arbiter.

 5. Iedereen draagt zorg dat de kaarten na het spel op de juiste manier worden teruggebracht in de boards (NZ-OW). Het naspelen van een spel op een wijze dat de kaarten door elkaar kunnen raken is niet toegestaan.

 

Thuisbridge.

De vereniging heeft de beschikking over twee koffers met ieder 24 spellen, die in een thuissituatie gespeeld kunnen worden. Hiervoor is een bedrag verschuldigd van € 2,50 per keer.

 

Slotbepaling.

In alle gevallen, waarin dit wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.