Statuten.

 

Artikel 1
Naam
en Zetel

  1. De vereniging draagt de naam “Bridgeclub De Schalm, Westwoud".

  1. Zij wordt in deze statuten verder aangeduid als “de vereniging”.

  2. Zij heeft haar zetel in Westwoud.

 

Artikel 2

Oprichting, verenigingsjaar.

  1. De vereniging is opgericht in 1995 en wordt thans aangegaan voor onbepaalde tijd.

  2. Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli daaropvolgend.

 

Artikel 3
Doel.
De vereniging heeft ten doel:
1)
Het bridgespel te beoefenen en te bevorderen volgens de regels van de Nederlandse Bridge Bond      (NBB).
2) Het organiseren van en het deelnemen aan wedstrijden, competities en drives.
3) De leden met alle ten dienste staande middelen, raad en inlichtingen bij te staan.

Artikel 4
Leden.
De vereniging bestaat uit leden en begunstigers.
Bij toetreding als lid onderwerpt men zich aan de bepalingen van deze statuten en aanvaardt men de verplichtingen, zoals vastgesteld in het huishoudelijk reglement.


Artikel 5
Bestuur.
Het bestuur bestaat uit minimaal 3 leden, die door de algemene ledenvergadering voor 3 jaar worden gekozen.

Artikel 6
Vergaderingen.
Elk jaar wordt in de maand september een algemene ledenvergadering gehouden. 14 Dagen vóór de vergadering worden agenda en bijbehorende stukken aan de leden toegezonden.
Behalve de algemene ledenvergadering kan er ook een bijzondere ledenvergadering worden uitgeroepen.

Artikel 7
Geldmiddelen en jaarlijkse bijdragen.
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de leden en begunstigers, inleggelden, subsidies, schenkingen en eventuele andere baten.

Artikel 8
Huishoudelijk Reglement (H.R.).
Het beheer van de vereniging is geregeld bij H.R., dat echter geen bepalingen mag bevatten in strijd met deze statuten.

 

Artikel 9

Privacyreglement/beleid.

Bridgeclub De Schalm, Westwoud heeft de privacy van haar leden hoog in het vaandel staan. Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dient elke vereniging een privacyreglement te hebben. Dit reglement dient ten alle tijden beschikbaar te zijn voor de leden.

 

Artikel 10

Wijziging statuten.
Wijziging van de statuten is alleen mogelijk in een speciaal met dat doel bijeengeroepen algemene ledenvergadering, waarbij 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen beslist en minstens de helft van het aantal leden aanwezig is. Is dit laatste niet het geval, dan wordt staande de vergadering een nieuwe vergadering uitgeschreven, in welke vergadering, ongeacht het dan aanwezige aantal leden, beslissingen worden genomen met 2/3 van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

Artikel 11
Ontbinding van de vereniging.
Tot ontbinding kan slechts worden overgegaan in een uitsluitend daartoe belegde algemene ledenvergadering en waarbij 2/3 van het aantal geldig uitgebrachte stemmen beslissend is.
Bij ontbinding belast het bestuur zich met de liquidatie.
Bezittingen en eigendommen worden verkocht, waarvan de opbrengst, met eventueel aanwezige overige baten, ten goede komt aan een liefdadige instelling.

Artikel 12
Continuïteit.
De vereniging wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 13

Slotbepaling.

  1. In gevallen waarin deze statuten of het Huishoudelijk Reglement, alsmede de uitleg van de inhoud daarvan, niet voorziet, beslist het bestuur.

  2. In geval van verschil van mening tussen bestuur en een lid over de toepassing van de artikelen van de Statuten en / of Reglementen van de vereniging, beslist de algemene ledenvergadering.

 

Vaststelling statuten.


De statuten zijn voor het eerst vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 1 september 2022 te Westwoud.

 

Voorzitter                                                                      Secretaris

T. Leegwater                                                                 C. van de Pouw Kraan